ewersja z dnia: 27 / 11 / 2020 r.

Zobacz także: Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Ważne! Akceptując Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Platformy Getthebox akceptujesz jednocześnie Stripe Services Agreement — Poland oraz Umowa dotycząca świadczenia usług Stripe— Polska. Jest to warunek konieczny do korzystania z Platformy jako kierowca zweryfikowany.

 

Postanowienia ogólne

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz określa uprawnienia i obowiązki Operatora i Użytkowników w ich wzajemnych relacjach, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. procedurę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu i wyłącznie na jego podstawie – ani Operator, ani pozostali Użytkownicy nie są związani w swoich wzajemnych relacjach Ogólnymi Warunkami Umów ani innymi wzorcami umów Użytkowników, gdyby Użytkownicy takie wzorce stosowali.
 3. Korzystanie z niektórych Usług lub promocji może podlegać dodatkowym postanowieniom, np. regulaminom Usług i promocji, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany przed skorzystaniem z tych Usług. Postanowienia dodatkowe stanowią uzupełnienie Regulaminu na potrzeby odnośnych Usług. W przypadku sprzeczności dodatkowych postanowień z Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia dodatkowe.
 4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (dostępną tutaj). Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie ich postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji Konta. Bez rejestracji Konta nie jest możliwe korzystanie z Platformy i Usług.
 5. Regulamin Platformy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.getthebox.eu/regulamin, a ponadto w Aplikacji w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Użytkownik może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin w formacie PDF, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

Usługodawca i dane kontaktowe

 1. Właścicielem Platformy jest Kampo Przemysław Kędzierski z siedzibą w Zębowicach 33i, 59-411 Paszowice, NIP 6951438816, REGON 391077790 (dalej jako „Operator”).
 2. Kontakt ze Operatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kampo.com.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.getthebox.eu/kontakt, a także drogą pocztową:

Adres do korespondencji pisemnej:
Kampo Przemysław Kędzierski 
Zębowice 33i
59-411 Paszowice

 

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Aplikacja – oprogramowanie na Urządzenie mobile, niezbędne do korzystanie z Usług oferowanych w ramach Platformy; zainstalowanie Aplikacji oznacza zaakceptowania umowy licencyjnej;
 2. Kierowca – Użytkownik oferujący innym Użytkownikom możliwość Przewozu Przesyłki w zamian za partycypację w kosztach (Kierowca będący Użytkownikiem indywidualnym) lub w zamian za ustalone wynagrodzenie (Kierowca będący Użytkownikiem profesjonalnym);
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto lub Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Platformie, którego założenie jest niezbędne do korzystania z Usług, zawierające podstawowe dane Użytkownika oraz indywidualne preferencje korzystania z Usług (zakładka „Twój profil”);
 5. Licencja – licencja na Aplikację;
 6. Materiały – opisy Ogłoszeń oraz wszelkie inne treści udostępniane w Platformie przez Użytkownika;
 7. Nadawca – podmiot, który przekazuje przesyłkę Kierowcy do Przewozu, może nim być Użytkownik, ale nie musi;
 8. Odbiorca – podmiot, który odbiera przesyłkę od Kierowcy, może nim być Użytkownik, ale nie musi;
 9. Ogłoszenie – ogłoszenie Użytkownika ujawniające chęć nadania Przesyłki do Przewozu („Strefa nadawcy”) zawierające imię, numer telefonu oraz adres e-mail Nadawcy i Odbiorcy, adres nadania i odbioru Przesyłki, opis przesyłki z wyszczególnieniem, czy do Przewozu konieczna jest laweta lub pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, a także wynagrodzenie i metodę płatności;
 10. Operator – Kampo Przemysław Kędzierski z siedzibą w Zębowicach 33i, 59-411 Paszowice, NIP 6951438816, REGON 391077790;
 11. Platforma – kompleks Usług i funkcjonalności Getthebox umożliwiający wymianę informacji między Użytkownikami i ich interakcję w celu zawarcia Umowy Przewozu;
 12. Przesyłka lub Towar – rzecz ruchoma, która ma być przedmiotem Przewozu;
 13. Przewóz – czynność polegająca na przetransportowaniu Przesyłki na podstawie umowy zawartej między Użytkownikami;
 14. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 15. Rejestracja – wszelkie czynności składające się na procedurę zakładania Konta Użytkownika;
 16. Umowa Przewozu – umowa przewozu Przesyłki / Towaru zawarta pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 17. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, np. telefon komórkowy (smartfon), tablet;
 18. Usługi świadczone drogą elektroniczną lub Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy na zasadach wynikających z Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 19. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która skutecznie założyła w Platformie Konto Użytkownika i posiada dostęp do Usług;
 20. Użytkownik indywidualny – Użytkownik będący Konsumentem, okazjonalnie oferujący przewóz ładunku do określonego miejsca docelowego wskazanego przez innego Użytkownika przy okazji wykonywanego przejazdu, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t celem podziału kosztów przejazdu;
 21. Użytkownik profesjonalny – Użytkownik oferujący przewóz Przesyłek do miejsca docelowego wskazanego przez innego Użytkownika, pojazdem o dowolnej dopuszczalnej masie całkowitej, prowadzący działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją oraz posiadający – jeśli prawo tego wymaga – licencję na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy, licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, ewentualnie inne uprawnienia / zgody, konieczne do wykonywania danego rodzaju działalności.
 

Warunki techniczne korzystania z platformy

 1. Prawidłowe korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Dla dostępu do Platformy za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne – w zakresie wszystkich funkcjonalności Platformy: Urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet wyposażone w zgodny system operacyjny Android lub iOS. Informacje o zgodnych wersjach systemów Android oraz iOS udostępniane są w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play i Apple AppStore. Pobranie Aplikacji z ww. sklepów jest bezpłatne;
  • Dla dostępu do Platformy za pośrednictwem strony internetowej www.getthebox.eu – w zakresie rejestracji oraz wyszukiwania i dodawania Przesyłek do Przewozu:
   1. komputer lub inne urządzenie umożliwiające obsługujące przeglądarkę internetową;
    sprawne łącze internetowe;
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML, PHP) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java – informacje o zgodnych wersjach przeglądarek publikowane są na stronie internetowej Platformy;
   3. włączona obsługa plików Cookies;
   4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

W trakcie korzystania ze strony internetowej Getthebox w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest umożliwienie instalacji plików cookies (zob. XIV. Polityka Prywatności).

 1. Aplikacja umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, natomiast strona internetowa Getthebox umożliwia rejestrację oraz wyszukiwanie i dodawanie Przesyłek do Przewozu.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z siecią Internet i może się wiązać z uruchomieniem płatnej komórkowej transmisji danych, zgodnie z regulaminem operatora telefonii komórkowej, z usług którego korzysta Użytkownik, przy uwzględnieniu ewentualnych opłat roamingowych.
 3. Techniczne warunki korzystania z Platformy mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Platformy. Użytkownik Aplikacji odpowiada za jakość Urządzenia mobilnego, z którego korzysta w celu dostępu do Platformy, w tym za problemy techniczne bądź ewentualne ograniczenia techniczne (brak wystarczającej pamięci, brak połączenia z Internetem, blokady przez firewall lub programy antywirusowe, niedokładny moduł GPS i inne), a które mogą utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać pisemnie pod adresem biuro@kampo.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 

Licencja na aplikację

 1. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika Regulaminu, Operator przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję bez prawa udzielania sublicencji na: (i) uzyskiwanie dostępu do Aplikacji oraz korzystanie z niej na własnym Urządzeniu mobilnym wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy; oraz (ii) uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z wszelkich treści, informacji oraz powiązanych materiałów, które mogą być udostępniane w Aplikacji.
 2. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Operatora Serwisu. Wszelkie elementy graficzne, logotypy, znaki towarowe, kolorystyka oraz układ interfejsu jak i sama Aplikacja są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych oraz innymi prawami własności intelektualnej.
 

Usługi oraz zasady korzystania z platformy

 1. Za pośrednictwem Platformy Operator umożliwia wymianę informacji między Użytkownikami w celu Przewozu Przesyłek i w tym celu świadczy następujące Usługi stanowiące funkcjonalności Platformy:
  • Za pośrednictwem Aplikacji:
   1. rejestracja Konta Użytkownika,
   2. udostępnienie Konta Użytkownika w zakładce „Twój profil”,
   3. zarządzanie dodanymi Przesyłkami oraz dodawanie Ogłoszeń w zakładce „Strefa nadawcy”,
   4. wyszukiwanie Ogłoszeń oraz planowanie trasy w zakładce „Planuj trasę”, w tym filtrowanie Ogłoszeń według funkcji „ukryj: Potrzebna Laweta” oraz „ukryj: „Powyżej 3,5 t”;
   5. zarządzanie przyjętymi ofertami Przewozu Przesyłek w zakładce „Strefa kierowcy”,
    zawieranie Umów Przewozu między Użytkownikami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet;
   6. możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych miedzy Użytkownikami oraz Operatorem za pośrednictwem zewnętrznej usługi, którą oferuje platforma Stripe.
  • Za pośrednictwem strony internetowej www.getthebox.eu:
   1. rejestracja Konta Użytkownika,
   2. wyszukiwanie Przesyłek do Przewozu,
 2. Operator świadczy w ramach Platformy usługi o charakterze nieodpłatnym (pobranie i instalowanie Aplikacji, rejestracja Konta Użytkownika, wyszukiwanie Ogłoszeń oraz planowanie trasy i zawieranie Umów Przewozu między Użytkownikami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet) oraz odpłatnym (przyjmowanie przesyłek do Przewozu przez Kierowców, dodawanie przesyłek). Usługi odpłatne świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownik; odpłatność obciąża wyłącznie Użytkowników dokonujących Przewozu Przesyłki, tj. Kierowców oraz Użytkowników nadających przesyłki do przewozu.
 3. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie Usługi udostępniane za pośrednictwem Platformy działały w sposób ciągły bez zakłóceń 24h/7, informuje jednak, że mogą wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, awarią Aplikacji lub siłą wyższą. Ponadto, dostęp do Platformy może zostać czasowo zablokowany z powodu planowanej konserwacji technicznej, prowadzenia prac mających na celu w szczególności, ale nie wyłącznie, zmianę lub dodawanie kolejnych funkcjonalności. Operator będzie na bieżąco informował Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Platformy z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o planowanym przywróceniu działania Platformy.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem www.getthebox.eu/zagrozenia.
 

Ograniczenia w korzystaniu z platformy / zakazy

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownicy działają wyłącznie na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wszelkie zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy nimi, a pozostałymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik odpowiada za Materiały przekazywane i publikowane w ramach Platformy, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Operator nie ma możliwości zweryfikowania zgodności ww. informacji ze stanem rzeczywistym.
 3. Niedozwolonym jest korzystanie z Platformy, w tym z Usług, w celu naruszającym obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Platformy, np. Ogłoszeń, do innych celów niż to wynika z jej charakteru, w szczególności niedozwolone jest:
  1. uprawianie działalności reklamowej i promocyjnej, w tym podawanie nazw firm, nazw handlowych, znaków towarowych etc.;
  2. zamieszczenie w treści Ogłoszeń wizytówek (danych kontaktowych), adresów stron internetowych, telefonów, ogłoszeń nie związanych z Przewozem Przesyłek;
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą powodować szkodę innym Użytkownikom lub Operatorowi.
 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym Ogłoszenia nie mogą zawierać wulgaryzmów ani zmierzać do szerzenia nienawiści, rasizmu, faszyzmu, komunizmu, ksenofobii. Usługodawca zastrzega możliwość usuwania Ogłoszeń, jeżeli ich treść narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa albo dobre obyczaje.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora oraz członków jej organów, w tym członków zarządu, pracowników oraz przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań oraz wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z lub w związku z: (i) korzystaniem przez Użytkownika z Usług; (ii) naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; (iii) naruszeniem przez Użytkownika praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym Usługodawców Zewnętrznych.

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami, ani nie ma wpływu na ich wykonanie, tj. w szczególności nie świadczy usług transportowych za pośrednictwem Platformy ani też nie jest przewoźnikiem, a wszystkie usługi transportowe / przewozowe są świadczone przez Użytkowników tworzących społeczność Platformy; Operator zapewnienia jedynie dostęp do Platformy i dba o jej rozwój.
 2. Operator nie ma możliwości i nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie gwarantuje prawidłowości wykonania przez Użytkowników Przewozu, jak również nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności nie podnosi odpowiedzialności za:
  1. zamieszczenie w Ogłoszeniu nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w odniesieniu do Przewozu oraz jego warunków lub przekazanie takich informacji pozostałym Użytkownikom w jakikolwiek inny sposób;
  2. odwołania lub modyfikacje Przewozu przez Użytkownika;
  3. nienależyte wykonanie lub niewykonanie Przewozu, w szczególności brak płatności za wykonany Przewóz lub utratę lub uszkodzenie Przesyłki.
 3. Operator będzie przyjmował zgłoszenia od Użytkowników o naruszeniu przez innych Użytkowników Regulaminu oraz Polityki Prywatności (np. brak doręczenia Przesyłki, uszkodzenie lub zniszczenie Przesyłki, brak zapłaty za Przewóz Przesyłki), ewentualnie o zagrożeniach generowanych przez innych Użytkowników lub ich nieodpowiednim zachowaniu i będzie na te zgłoszenia odpowiednio reagował stosownie do treści postanowień Regulaminu, w tym VII ust. 7.
 4. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność względem Użytkowników profesjonalnych wynikającą zarówno z rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jak i z przepisów ogólnych, za wyjątkiem winy umyślnej.
 

Rejestracja konta

Warunkiem korzystania z Platformy jest rejestracja Użytkownika polegająca na utworzeniu Konta. Rejestracja oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy na czas nieokreślony. Rejestracja jest nieodpłatna.

Warunki i ograniczenia rejestracji

 1. Platforma dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Poprzez założenie Konta Użytkownik potwierdza, że spełnia ww. kryteria.
 2. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Platformie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, a ponadto korzystanie z kont pozostałych Użytkowników pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta (zob. rozdział „Ograniczenie, zablokowanie i usunięcie Konta”). Możliwe jest natomiast korzystanie z Platformy także na Urządzeniu mobilnym, które nie należy do Użytkownika używając własnych danych do logowania się do Aplikacji.

Założenie konta

 1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać bezpośrednio w Aplikacji albo na stronie internetowej Platformy Getthebox www.getthebox.eu. Rejestracja następuje przy wykorzystaniu konta Google lub założeniu osobnego konta podając mail oraz hasło. W tym celu Użytkownik musi wyrazić zgodę na dostęp do danych wskazanych przez Platformę, a ponadto
  1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check box oraz wciśnięcie przycisku oznaczającego akceptację;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta Użytkownika (udzielenie zgody na przekazanie danych z konta Google do Aplikacji); przy okazji rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, np. marketingowych itp.; użytkownik wyraża zgodę na dostawanie wiadomości newslatter na adres mailowy jaki podał przy rejestracji lub dodał na stronie www.getthebox.eu w miejscu do tego przeznaczonym.

Złożenie oświadczeń oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do zarejestrowania Konta i korzystania z Platformy.

 1. Celem korzystania z wszystkich funkcji Platformy – przyjmowania Przesyłek do Przewozu przez Użytkowników będących Kierowcami albo bezgotówkowego rozliczania się przez Użytkowników nadających lub odbierających Przesyłki, Użytkownik nadający lub odbierający musi ponadto podać numer telefonu oraz zweryfikować swoje konto w zakładce „Twój Profil” – weryfikacja odbywa się przez Stripe .
 2. Poprzez powiązanie z Kontem Google, Aplikacja uzyskuje dostęp do następujących danych osobowych Użytkownika dostępnych w profilu publicznym: imię, nazwisko oraz zdjęcia profilowego Użytkownika. Zdjęcie widoczne jest tylko i wyłącznie dla Użytkownika.
 3. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie Aplikacji z kontem Google poprzez wysłanie żądania do Operatora w trybie opisanym w rozdziale „Ograniczenie, zablokowanie i usunięcie Konta”, będzie to jednak równoznaczne z usunięciem Konta z Platformy.
 4. Niezależnie od wybranej metody rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem zakładki „Twój profil” każdorazowo w przypadku ich zmiany, w celu zapewnienia ich poprawności przez okres trwania umowy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła w poufności oraz nie udostępniania osobom trzecim
 6. Użytkownik może wyrazić odrębną/-e zgodę/-y na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Operatora lub osób trzecich informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji reklamowych i handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego znajdującego się w każdej dostarczonej informacji reklamowej lub handlowej lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Aplikacji.

Ograniczenie, zablokowanie i usunięcie Konta

 1. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie usunąć swoje Konto z Platformy poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na Koncie Użytkownika na następujący adres Operatora: biuro@getthebox.eu, ujawniającej w sposób jednoznaczny wolę usunięcia Konta z Portalu.
 2. Konto nie zostanie usunięte mimo zgłoszonego żądania, jeśli do Konta są przypisane nierozliczone prowizje, które Użytkownik zobowiązany jest uregulować względem Operatora.
 3. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między Użytkownikiem a Operatorem o korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy. Ewentualne oceny, rankingi, ratingi, np. ilość przewiezionych paczek (gdy takie funkcjonalności zostaną udostępnione) zostaną bezpowrotnie utracone i niemożliwe do odtworzenia po ponownej rejestracji Konta.
 4. Odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem Konta z Platformy, podobnie jak usunięcie Konta nie jest równoznaczne z odinstalowaniem Aplikacji z Urządzenia mobilnego. W celu usunięcia Konta na Platformie Getthebox Użytkownik zobowiązany jest do zastosowania procedury opisanej w ust. 1 powyżej, w celu odinstalowania Aplikacji Użytkownik powinien skorzystać z opcji systemowych Urządzenia mobilnego.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną powoduje usunięcie wszystkich danych Użytkownika w Koncie, chyba że:
  1. do Konta przypisane są nierozliczone prowizje, które Użytkownik zobowiązany jest uregulować względem Operatora,
  2. przepisy prawa stanową inaczej, lub
  3. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Operator może ograniczyć Konto ograniczając dostęp do poszczególnych Usług (np. możliwość nadawania Przesyłek albo przyjmowania ich do Przewozu) lub zablokować dostęp do Konta, albo nawet usunąć Konto wraz z podaniem stosownej informacji w tym zakresie dla wszystkich Użytkowników Platformy. Uprawnienia te przysługują Operatorowi po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, w szczególności w przypadku:
  1. korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich oraz zakłócanie funkcjonowania Platformy niezależnie od technik działań;
  2. braku zalogowania się do Platformy przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
  3. posiadania przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
  4. gdy Użytkownik w okresie 3 miesięcy od ograniczenia lub zablokowania Konta przez Administratora nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
  5. naruszania przez Użytkownika obowiązującego prawa, bądź dobrych obyczajów.
 7. Operator może przywrócić pełną funkcjonalność Konta lub odblokować Konto po zrealizowaniu przez Użytkownika wskazanych działań lub po upływie określonego czasu wskazanego przez Operatora jako sankcja za naruszenie Regulaminu.
 

Realizacje przewozu przesyłek

Podstawowe warunki nadawania i przyjmowania Przesyłek oraz wykonywania Przewozu

 1. Przedmiotem działalności Platformy jest kojarzenie Użytkowników celem Przewozu Towarów. Zabronione jest wykorzystywania Platformy do Przewozu osób i zwierząt oraz materiałów niezgodnych z prawem, niebezpiecznych, albo wymagających specjalnych warunków transportu.
 2. Zabronione jest zamieszczenie i przyjmowanie Ogłoszeń w imieniu i na rzecz innych Użytkowników.
 3. Wszelkie kontakty odnośnie realizacji umowy Przewozu będą odbywać się z wyłączeniem Operatora jedynie między zainteresowanymi Użytkownikami.
 4. Platforma Getthebox pośredniczy jedynie w kojarzeniu Użytkowników celem Przewozu Towarów, dlatego spełnienie warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie nie zwalnia Użytkowników profesjonalnych z obowiązku dopełnienia wszelkich wymaganych prawem formalności, w tym posiadania odpowiednich zezwoleń, wystawiania i doręczenia listów przewozowych.

Nadawanie Przesyłek

 1. Aplikacja dopuszcza możliwość zamawiania Przewozu Przesyłek zarówno przez Nadawcę jak i Odbiorcę, a także przez Użytkownika, który nie jest ani Nadawcą, ani Odbiorcą, a który chciałaby przewieźć przesyłkę od jednego podmiotu – Nadawcy do drugiego podmiotu – Odbiorcy nie będących Użytkownikami Platformy.
 2. Użytkownik może wystawić zlecenie na trzy sposoby:
 • Przedpłata – użytkownik podczas wystawiania zlecenia do platformy Getthebox, wnosi opłatę transport z góry za pomocą karty kredytowej lub bankomatowej, a kierowca w momencie dostarczenia przesyłki do transportu dostaje wynagrodzenie. Wynagrodzenie to najpierw zasila jego konto w aplikacji, a następnie raz w tygodniu jest przelewane na konto bankowe kierowcy.

 

 1. Użytkownik, który chciałby nadać Przesyłkę, powinien skorzystać z zakładki „Strefa nadawcy” oraz uzupełnić następujące dane:
  1. opis Przesyłki – przedstawienie krótkiego opisu Przesyłki, np. wymiarów, wagi, ilości sztuk, sposobu pakowania (europaleta),
  2. wskazanie, czy do Przewozu potrzebna jest laweta lub pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t lub przeprowadzka lub Przewóz Zwierząt lub Paczka dla domu dziecka
  3. wskazanie danych Nadawcy: imienia, numer telefonu oraz adres e-mail, a ponadto adresu nadania Przesyłki,
  4. wskazanie danych Odbiorcy: imienia, numer telefonu oraz adres e-mail, a ponadto adresu odbioru Przesyłki.
 2. Podanie ww. informacji jest niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi przez innych Użytkowników Platformy, przy czym nie wszystkie podane w Ogłoszeniu informacje będą widoczne dla pozostałych Użytkowników:
  1. po wypełnieniu formularza Ogłoszenia i jego zaakceptowaniu przez Użytkownika Ogłoszenie staje się widoczne dla wszystkich pozostałych Użytkowników Platformy tylko i wyłącznie w zakresie podanego w Ogłoszeniu adresu nadania i odbioru Przesyłki;
  2. po zarezerwowaniu Przesyłki przez Użytkownika będącego Kierowcą, Użytkownikowi temu udostępniane zostaną dane kontaktowe Nadawcy celem skontaktowania się z nim i ustalenia szczegółów podjęcia Przesyłki, natomiast Nadawcy zostaną podane na wskazany w Ogłoszeniu adres e-mail kod QR lub PIN służące do podjęcia przesyłki przez Kierowcę wraz z danymi Kierowcy i szczegółami dotyczącymi Przesyłki, w tym miejsca nadania, miejsca odbioru i opisem Przesyłki;
  3. po podjęciu przesyłki przez Kierowcę Odbiorcy zostaną podane na wskazany w Ogłoszeniu adres e-mail oraz numer telefonu kod QR oraz PIN służący do odbioru przesyłki wraz z danymi Kierowcy i szczegółami dotyczącymi Przesyłki, w tym miejsca nadania, miejsca odbioru i opisem Przesyłki.
 3. Zarezerwowanie Przesyłki powoduje tymczasową blokadę Przesyłki dla pozostałych Użytkowników Platformy, dla których Przesyłka jest dalej widoczna, ale niedostępna do rezerwacji. Przesyłka zostaje odblokowana w przypadku rezygnacji Kierowcy z Przewozu Przesyłki, albo upływu czasu rezerwacji.
 4. Użytkownik nadający Przesyłkę może edytować treść Ogłoszenia oraz może usunąć Ogłoszenie w każdym czasie., w tym także po podjęciu Przesyłki przez Kierowcę do Przewozu. W takim przypadku Użytkownik nadający Przesyłkę zobowiązany jest odebrać przesyłkę od Kierowcy na własny koszt i ryzyko (np. osobiście, przez innego Użytkownika lub pocztą, czy kurierem) oraz zapłacić całe wynagrodzenie za Przewóz określone w Ogłoszeniu.
 5. Wszystkie dane zamieszczane w Ogłoszeniu przez Użytkownika powinny zostać wskazane przez niego w sposób rzetelny i być prawdziwe.

Wyszukiwanie i przyjmowanie Przesyłek

 1. Kierowca, który zamierza przewieźć przesyłkę może ją wyszukać przed planowaną podróżą w Aplikacji w zakładce „Planuj trasę” lub na stronie internetowej Platformy Getthebox www.getthebox.eu w zakładce „szukaj paczek” wskazując miejsce rozpoczęcia oraz miejsce docelowe swojej podróży. W celu ustawienia miejsca rozpoczęcia podróży Kierowca może skorzystać z opcji automatycznego pobierania pozycji GPS jeśli właśnie znajduje się w miejscu rozpoczęcia podróży, natomiast w celu dodania Przesyłki wyszukanej na stronie internetowej Platformy Getthebox do przewozu Użytkownik może wyszukać tę przesyłkę w Aplikacji, albo zeskanować Urządzeniem Mobilnym z zainstalowaną Aplikacją kod QR zamieszczony na stronie internetowej lub skorzystać z funkcji udostępniania Przesyłki poprzez adres e-mail przez stronę internetową Platformy Getthebox.
 2. W przypadku braku Przesyłek do przewozu w miejscu rozpoczęcia podróży Kierowca może ustawić w Aplikacji cel podróży oraz promień poszukiwań (wyrażony w kilometrach, nie większy niż wskazany w Aplikacji), a Aplikacja będzie na bieżąco wyszukiwać Przesyłki do nadania w zadanej odległości od aktualnego miejsca położenia Kierowcy, biorąc pod uwagę planowaną trasę oraz miejsce docelowe i wskazany promień poszukiwań jako potencjalne miejsca odbioru Przesyłki.
 3. Po znalezieniu przez Kierowcę odpowiedniego Ogłoszenia przesyłki bez opcji „opłacona” kierowca musi wnieść opłatę za pokazanie numeru. Gdy będzie chciał wziąć przesyłkę „opłaconą” wystarczy mieć zweryfikowane konto w Stripe. Po dokonaniu rezerwacji, Przesyłka dodawana jest do Zakładki „Strefa kierowcy”, Nadawca Przesyłki automatycznie otrzymuje na podany w Ogłoszeniu adres e-mail oraz numer telefonu kod QR oraz PIN służący do nadania Przesyłki, natomiast Kierowca otrzymuje w Aplikacji dostęp do danych kontaktowych Nadawcy, z którym może uzgodnić szczegóły podjęcia Przesyłki. Podjęcie przesyłki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 godziny. Nadawca nie może wydłużyć ten okres.
 4. Podjęcie przesyłki następuje poprzez zeskanowanie przez Kierowcę przesłanego Nadawcy kodu QR albo wpisanie do jego Aplikacji kodu PIN. Gdy w Ogłoszeniu zaznaczono, że rozliczenie następuje w chwili nadania, Kierowca rozlicza się z Nadawcą gotówkowo, albo bezgotówkowo za pośrednictwem PayPal.Me, przy czym Aplikacja dopuszcza zmianę metody rozliczenia z bezgotówkowej na gotówkową.
 5. Użytkownik indywidualny będący Kierowcą zobowiązuje się, że nie będzie żądał większego wynagrodzenia za Przewóz niż rzeczywiście poniesione koszty w celu uzyskiwania jakichkolwiek zysków, a ponadto – na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztów – Użytkownik indywidualny będący Kierowcą musi ponieść własną część kosztów związanych z Przewozem. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach Przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od pozostałych Użytkowników nie przekracza rzeczywiście ponoszonych kosztów (przy uwzględnieniu udziału własnego Użytkownika).
 6. Wraz z podjęciem Przesyłki na Kierowcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty/uszkodzenia Przesyłki.
 7. Kierowca może zrezygnować z Przewozu Przesyłki najpóźniej do czasu jej podjęcia. O rezygnacji z Przewozu Przesyłki Kierowca powinien niezwłocznie poinformować Użytkownika nadającego Przesyłkę, tj. wysyłając sms lub telefonicznie. Anulowanie Przewozu Przesyłki następuje również automatycznie w przypadku upływu czasu rezerwacji Przesyłki wskazanego w pkt. 3 powyżej. Po podjęciu przesyłki od Nadawcy Kierowca nie może zrezygnować z Przewozu Przesyłki, co oznacza, że zobowiązany dostarczyć jest Przesyłkę do Odbiorcy. Kierowca odpowiada wobec Użytkownika nadającego Przesyłkę za należyte wykonanie umowy.

Odbiór Przesyłek

 1. Po podjęciu przesyłki Odbiorca automatycznie otrzymuje na podany w Ogłoszeniu adres e-mail oraz numer telefonu kod QR oraz PIN służący do odbioru Przesyłki wraz z danymi Kierowcy i szczegółami dotyczącymi Przesyłki, w tym miejsca nadania, miejsca odbioru i opisem Przesyłki, natomiast Kierowca otrzymuje w Aplikacji dostęp do danych kontaktowych Odbiorcy, z którym może uzgodnić szczegóły doręczenia Przesyłki.
 2. Odbiór Przesyłki następuje poprzez zeskanowanie przez Kierowcę przesłanego odbiorcy kodu QR albo wpisanie do jego Aplikacji kodu PIN. Gdy w Ogłoszeniu zaznaczono, że rozliczenie następuje w chwili odbioru, Kierowca rozlicza się z Odbiorcą gotówkowo, albo bezgotówkowo za pośrednictwem PayPal.Me, przy czym Aplikacja dopuszcza zmianę metody rozliczenia z bezgotówkowej na gotówkową.
 3. Kierowca, aby mógł zabierać zlecenia „opłacona”, musi założyć konto w platformie Stripe oraz zweryfikować swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania. Założenie konta oraz weryfikacja ta jest potrzebna do odbioru wynagrodzenia. Weryfikacja ta odbywa się na platformie Stripe. Korzystając z tej funkcji zgadzasz się na polityke prywatności w Stripe: https://stripe.com/en-pl/privacy. Platforma Getthebox nie bierze odpowiedzialności za dane jakie zbiera Stripe. Getthebox nie zbiera ani nie archiwizuje danych, które wymaga Stripe.

Wiarygodność Użytkownika

Operator może wprowadzić funkcjonalność polegającą na publikacji indywidualnego licznika Przesyłek przewiezionych przez danego Użytkownika. Duża liczba przewiezionych przesyłek może budować status danego Użytkownika jako osoby doświadczonej, nie przesądza jednak o tym, że Użytkownik nie posiadający żadnych przewiezionych Przesyłek jest niewiarygodny.

Bezpieczeństwo

W przypadku gdy dojdzie do oszustwa, zaginięcia lub kradzieży przesyłki, wtedy sprawa zostanie zgłoszona na policje i po wcześniejszym wyjaśnieniu z użytkownikami aplikacji firma Kampo Przemysław Kędzierski. może oddać odszkodowanie za przesyłkę w wysokości do 500 zł

 

Zasady płatności za przewóz

 1. Zapłata za Przewóz następuje według wyboru Użytkownika nadającego Przesyłkę w chwili nadania Przesyłki (tj. przekazania Przesyłki Użytkownikowi będącemu Kierowcą do nadania przez Nadawcę) albo odbioru Przesyłki (tj. przekazania Przesyłki Odbiorcy do odbioru).
 2. Zapłata za Przewóz następuje bezgotówkowo – przez serwis Stripe, który pobiera niezbędne dane do weryfikacji użytkownika
 3. Kierowca może wstrzymać się z wydaniem Przesyłki Odbiorcy, gdyby Odbiorca nie zaoferował zapłaty za wykonany Przewóz zgodnie z informacją zamieszczoną w Ogłoszeniu. W takim przypadku Użytkownik nadający Przesyłkę zobowiązany jest odebrać przesyłkę od Kierowcy na własny koszt i ryzyko (np. osobiście, przez innego Użytkownika lub pocztą, czy kurierem) oraz zapłacić całe wynagrodzenie za Przewóz określone w Ogłoszeniu.
 4. Wzajemne roszczenia Użytkownicy są zobowiązani rozwiązać między sobą, bez pośrednictwa Operatora, który nie jest stroną Umowy Przewozu i nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z rozdziałem „Odpowiedzialność Operatora”,
 5. Od każdego Przewozu, kierowcy zostaje potrącona prowizja od kwoty transportu w wysokości 8%. Środki potrącone są w momencie przekazania przesyłki dla odbiorcy przez kierowcę i wpisania przez kierowcę kodu PIN, który otrzymał odbiorca na maila w momencie dodawania zlecenia przez nadającego do platformy.
 6. Od każdej transakcji kartą w momencie wystawiania zlecenia do platformy Getthebox, pobierana jest stałą opłata za tzw.: koszty stałe w wysokości 1 zł plus 1,5% od wpłacanej kwoty.
 7. Po wystawieniu przez użytkownika towaru do przewiezienia będzie ona widoczna w platformie przez okres 3 dni. Po tym czasie gdy losowy kierowca nie zgłosi chęć przewozu, towar zniknie z platformy, a pieniądze wrócą na konto użytkownika bez pobranej prowizji
 8. Stan salda Użytkownik można zweryfikować w zakładce „Twój Profil”.

Użytkownicy indywidualni

 1. Użytkownicy indywidualni zobowiązują się do korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy jedynie okazjonalnie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych, celem minimalizacji kosztów wykonywanych przejazdów.
 2. Wysokość wynagrodzenia za Przewóz Przesyłki ustalana jest przez Użytkownika, który zamierza nadać Przesyłkę. Użytkownik indywidualny będący Kierowcą jest świadomy, że zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania Platformy. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do przyjmowania do tylko takich Ogłoszeń, których wynagrodzenie stanowiło będzie pokrycie części kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik indywidualny ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

Użytkownicy profesjonalni

 1. Użytkownicy profesjonalni mogą przyjmować wszystkie Ogłoszenia, bez względu na ustaloną w nich wysokość wynagrodzenia oraz częstotliwość Przewozów.
 2. Użytkownicy profesjonalni wystawiają rachunki lub faktury na żądanie Użytkowników, którzy nadają Przesyłki, albo Nadawców lub Odbiorców Przesyłek, zgodnie z poczynionymi między sobą ustaleniami.
 

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@kampo.com.pl lub pisemnie na następujący adres: Kampo Przemysław Kędzierski. 59-411 Paszowice, Zębowice 33i.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu (np. imię i nazwisko lub login oraz adres e-mail lub adres pocztowy) oraz wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji; o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Operator zawiadomi Użytkownika w ww. terminie na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, przy czym czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Reklamacje kierowane do Operatora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Portalu, powinny być składane bezpośrednio tym podmiotom trzecim.
 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik indywidualny może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (na prowadzenie Konta w Aplikacji) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (od dnia rejestracji Konta na Platformie). Umowa zostaje zawarta z chwilą dokończenia rejestracji, tj. z chwilą aktywacji Konta. W celu dotrzymania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu za pośrednictwem:
  • Poczty:
   Kampo Przemysław Kędzierski
   Zębowice 33i
   59-411 Paszowice
   z dopiskiem „Getthebox”
  • E-mail:
   biuro@kampo.com.pl

zawierającej:

 • dane Użytkownika indywidualnego, tj. imienia i nazwiska lub loginu,
 • aktualny adres e-mail (podany podczas rejestracji lub później przy edycji Konta) lub adres pocztowy (w przypadku wysłania oświadczenia pocztą),
 • podpis w przypadku korespondencji pocztą lub faksem.

Pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik indywidualny może również skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępnego tutaj.

 1. W przypadku doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczna Operator niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
 2. Utrata prawa do odstąpienia od Umowy – Operator informuje, iż rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Platformy poprzez zalogowanie się do Aplikacji po zarejestrowaniu Konta oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.
 

Prawo właściwe - rozstrzyganie sporów

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dla Użytkowników indywidualnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczonymi Usługami:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych,
  3. nie udziela gwarancji ani nie oferuje usług posprzedażnych,
  4. nie dostarcza jakichkolwiek rzeczy lub towarów.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną będą rozpatrywane przez sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ewentualnie innych ustaw i aktów powszechnie obowiązującego prawa, za wyjątkiem sporów z udziałem Użytkowników profesjonalnych, dla których właściwy będzie sąd ze względu na siedzibę Operatora.
 4. Operator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być rozpatrywane przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawca, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
 

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.
 2. Regulamin wraz z załącznikami stanowi całość umowy zawieranej z Użytkownikami.
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość, np. w przypadku zmiany przepisów prawa, naprawy błędów, rozbudowy Platformy lub zmiany jej funkcjonalności. O aktualizacji Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników na stronie www.getthebox.eu/regulamin oraz w Aplikacji albo za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przy Rejestracji. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, ewentualnie w innej dacie wskazanej przez Operatora, aktualizacja nie będzie jednak naruszać praw nabytych Użytkowników.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu nie usuną swojego konta w Platformie lub nie złożą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, albo którzy przed upływem tego terminu skorzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, np. poprzez zalogowanie się do Aplikacji.
 5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu powiadomić Operatora o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 6. Zmiana danych Operatora, np. siedziby lub danych kontaktowych albo zmiana administratora danych osobowych nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga stosowania procedury opisanej w ust. 3 powyżej; Operator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.